Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

De Heemgaard verzorgt regulier onderwijs en maakt zich daarnaast sterk voor een verdieping van het onderwijs door middel van diverse activiteiten, die tot doel hebben de maatschappelijke en persoonlijke vorming van leerlingen te bevorderen, bijvoorbeeld door culturele en sportieve activiteiten aan te bieden. Hiervoor vragen wij een ouderbijdrage. Voor het schooljaar 2018-2019 bedraagt de ouderbijdrage € 50,-.

De gevraagde ouderbijdrage is vrijwillig. De Heemgaard doet echter -mede uit het oogpunt van gezamenlijkheid- een dringend beroep op elke ouder die bijdrage te betalen. Het bevoegd gezag stelt jaarlijks na overleg met ouders uit de MR de hoogte van de ouderbijdrage vast en bepaalt waaraan de ouderbijdrage wordt besteed.

De bestedingsdoelen van de ouderbijdrage, zoals hieronder vermeld, zijn altijd een aanvulling op reguliere bestedingen uit de overheidsbijdrage:

 • collectieve leerlingverzekering
 • bijdrage onderzoeken (didactisch, capaciteiten)
 • bijdrage kosten foto’s leerlingenadministratie en overige foto’s
 • kosten ouderraad
 • bijdrage in kosten communicatie met ouders
 • mediatheek/bibliotheek
 • examen diploma uitreiking
 • schoolpas
 • bijdragen aan diverse leerling activiteiten (start en afsluiting schooljaar, kerst- en paasviering, sporttoernooien, schoolfeest, div. culturele activiteiten na lestijd)

Via het digitale schoolloket kunnen ouders de kosten betalen. Hiertoe ontvangen zij in de loop van het schooljaar een factuur.

Overige kosten

In het kader van het lesprogramma organiseert de school excursies en buitenschoolse activiteiten. Er kunnen kosten verbonden zijn aan een excursie of activiteit. Deelname aan activiteiten waar een prijskaartje aan hangt, is niet verplicht. Leerlingen die niet mee kunnen gaan, krijgen een alternatief programma aangeboden.

Afhankelijk van diverse factoren variëren de kosten. Voor de meerdaagse excursies is een maximum van € 60,- per dag gesteld. We geven op de boekenlijst aan welke excursiekosten er in het schooljaar zijn.

Procedure vooruitbetaalde excursies

Hieronder rubriceren we onder welke omstandigheden leerlingen geld retour ontvangen of moeten bijbetalen.

 • Leerling verlaat de school : kosten retour van onderdelen die nog niet plaatsgevonden hebben.
 • Leerling nieuw op school: berekenen welke kosten nog betaald moeten worden voor onderdelen die nog niet plaatsgevonden hebben.
 • Leerling wisselt een vak:  verrekenen met kosten nieuw vak.
 • Leerling wisselt van afdeling: verrekenen met kosten nieuwe afdeling.
 • Leerling heeft begrafenis/crematie: kosten retour op schriftelijk verzoek van ouders.
 • Leerling is ziek: kosten niet retour.
 • Leerling heeft verlof op verzoek: kosten niet retour.
 • Anders: afdeling beslist na overleg met de andere afdelingen

Goed om te weten dat er aanvullende manieren zijn om schooluitgaven te bekostigen.
Lees hier meer over.