Vrijwillige ouderbijdrage

Vrijwillige ouderbijdrage

De Heemgaard verzorgt regulier onderwijs. Naast dit reguliere onderwijs bieden wij extra activiteiten en schoolvoorzieningen aan. Hierbij is te denken aan excursies en schoolvieringen, maar ook de kosten van de mediatheek en de Collectieve leerling-verzekering vallen hieronder. Voor de financiering van ons brede aanbod van bijzondere en extra activiteiten/excursies vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage. Het bevoegd gezag en de ouders uit de medezeggenschapraad stellen jaarlijks samen de ouderbijdrage vast en bepalen waaraan deze wordt besteed.

De gevraagde ouderbijdrage is vrijwillig. Kunt of wilt u de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen? Dan leidt dit nooit tot uitsluiting van deelname voor uw zoon of dochter. Al onze leerlingen kunnen meedoen aan alle activiteiten die wij aanbieden, ook buiten het verplichte lesprogramma om.

Voor het schooljaar 2023-2024 bedraagt de vrijwillige ouderbijdrage € 40,00.

De bestedingsdoelen van de vrijwillige ouderbijdrage, zoals hieronder vermeld, zijn altijd een aanvulling op reguliere bestedingen uit de overheidsbijdrage:

 • collectieve leerling verzekering
 • ·bijdrage onderzoeken (didactisch, capaciteiten)
 • bijdrage kosten foto’s leerlingenadministratie en overige foto’s
 • kosten ouderraad
 • bijdrage in kosten communicatie met ouders
 • mediatheek/bibliotheek
 • examen diploma uitreiking
 • schoolpas
 • bijdragen aan diverse leerlingactiviteiten (start en afsluiting schooljaar, kerst- en paasviering, sporttoernooien, schoolfeest, div. culturele activiteiten na lestijd)

Procedure vooruitbetaalde excursies

 • Hieronder rubriceren we onder welke omstandigheden leerlingen geld retour ontvangen of vrijwillig kunnen bijbetalen.
 • Leerling verlaat de school : kosten retour van onderdelen die nog niet plaatsgevonden hebben.
 • Leerling nieuw op school: berekenen welke (vrijwillige) kosten eventueel nog betaald dienen te worden voor onderdelen die nog niet plaatsgevonden hebben.
 • Leerling wisselt een vak: verrekening eventuele (vrijwillige) kosten nieuw vak
 • Leerling wisselt van afdeling: verrekening eventuele (vrijwillige) kosten nieuwe afdeling.
 • Leerling heeft begrafenis/crematie: kosten retour op schriftelijk verzoek van ouders.
 • Leerling is ziek: kosten niet retour.
 • Leerling heeft verlof op verzoek: kosten niet retour.
 • Anders: teamleider beslist na overleg met de andere afdelingen

Goed om te weten dat er aanvullende manieren zijn om schooluitgaven te bekostigen.
Lees op onze site meer hierover bij: