Verzekeringen

Verzekeringen

Aansprakelijkheidsverzekering

De aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking bij schade aan derden, veroorzaakt door aantoonbare nalatigheid van de school. Schade ontstaan door diefstal, vermissing, zoekraken en verduistering is uitgesloten van dekking. Wij wijzen nu graag op twee aspecten die vaak aanleiding zijn tot misverstand:

  1. De school of het college van bestuur is niet zonder meer aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid.
    Voorbeeld: Als tijdens gymles een bal tegen je bril komt, valt deze schade niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en er dus ook niet door school vergoed.
  2. De school is niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die onder schooltijd of tijdens andere schoolactiviteit door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus primair zelf verantwoordelijk voor. Is een leerling jonger dan 14 jaar, zijn de ouders primair verantwoordelijk. Het is dus belangrijk dat ouders zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Annuleringsverzekering

De school heeft een annuleringsverzekering voor leerlingen. Wanneer een leerling zich heeft opgegeven voor een (meerdaagse) excursie, kan het door een onverwachtse of onvoorziene gebeurtenis onmogelijk zijn om deel te nemen. Er kan dan een beroep gedaan op deze verzekering. Is het een eigen keuze om niet mee te gaan, dan blijven leerling en ouders verantwoordelijk voor de kosten.

Eigendomsverzekering

Ouders kunnen zelf online een aanvullende eigendommenverzekering voor leerlingen afsluiten. Deze dekt diefstal en schade aan kleding en andere eigendommen van leerlingen. De dekking geldt onder schooltijd en bij alle (buiten)schoolse activiteiten onder toezicht van leerkrachten of hulpkrachten. De verzekering kan afgesloten worden op de website van leerlingenverzekeringen.

Reisverzekering

Voor iedereen die deelneemt aan schoolreizen, excursies en werkweken die door of in opdracht van de school plaatsvinden, is een doorlopende reisverzekering met wereldwijde dekking afgesloten. De verzekering geeft o.a. dekking voor:

  • schade aan of verlies van bagage (m.u.v. geld);
  • kostbaarheden (sieraden, horloges, foto- en filmapparatuur, geluids- en beeldapparatuur en overig);
  • reisdocumenten;
  • buitengewone kosten zoals repatriĆ«ring, geneeskundige kosten e.d. tegen kostprijs;
  • schade aan logiesverblijven en/of hun inventaris.

Schoolongevallenverzekering

De schoolongevallenverzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering als een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn geneeskundige / tandheelkundige kosten secundair meeverzekerd, voor zover de verzekering van betrokkene geen dekking biedt. Dit is m.u.v. het verplichte eigen risico. Materiƫle schade (kapotte bril, fiets etc.) valt niet onder de dekking. De dekking geldt onder schooltijd en bij alle (buiten)schoolse activiteiten onder toezicht van leerkrachten of hulpkrachten en tijdens het rechtstreeks gaan van huis naar school. Of naar een door de docent aangegeven andere plaats en omgekeerd.