Klachten

Klachten

Als mensen samenwerken, gaat er wel eens iets niet goed. Bijna altijd kan dat ook samen opgelost worden. Een enkele keer lukt dat niet. Wij vinden dat élk probleem, hoe vervelend ook, opgelost moet worden. Heeft u een klacht? In dit schema staat bij wie u terecht kunt.

Klacht gaat overKlacht kan ingediend worden bij
Een situatie in eigen klasde mentor
Een mentorde teamleider van het team waarin de mentor zit
Een docentde teamleider van het team waarin de docent zit
Een conciërgede conrector
Een teamleiderde rector
Een conrectorde rector
Een rectorde algemeen directeur VO
Een sanctie vanuit schoolde teamleider
Roosterzakende conrector
Verlofaanvragenlokaal 30
Rapportende teamleider
Bevorderingde teamleider
Examinering/toetsingde teamleider (examinering; examencommissie)
Ongewenste intimiteitende vertrouwenspersoon

Indien u bij de betreffende functionaris geen gehoor heeft gekregen, kunt u contact opnemen met de schooldirectie.

U kunt ook altijd een klacht indienen bij de externe klachtencommissie:
Landelijke klachtencommissie voor het Christelijk onderwijs
Postbus 82324
2508 EH  DEN HAAG
Tel: (070) 386 16 97
Fax: (070) 302 08 36
E-mail: info@klachtencommissie.org