Examenrooster

Examenrooster 2023-2024 1e tijdvak:

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

In Apeldoorn is er passende hulp, ondersteuning en zorg voor elk kind. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is er voor jeugdigen én ouders.

Vragen over gezondheid, opgroeien en opvoeden.

De jeugdarts en jeugdverpleegkundige werken vanuit het CJG en komen regelmatig op de school. Zij hebben de kinderen al vanaf de geboorte in beeld en volgen de groei en ontwikkeling.

Leerlingen van klas 1 t/m 4 vullen een vragenlijst over hun gezondheid en welzijn in. Alle leerlingen van klas 1 worden door de jeugdverpleegkundige gewogen en gemeten. Leerlingen krijgen daarna een digitaal gezondheidsadvies. De jeugdverpleegkundige nodigt jongeren  persoonlijk uit voor een gesprek als er reden is om verder te praten. Dat kan omdat de jongeren dat zelf wil. Dat kan ook als de jeugdverpleegkundige graag wat meer wil weten naar aanleiding van de antwoorden van de leerling. Mocht dit gesprek daar aanleiding toe geven dan zal de jeugdverpleegkundige (met toestemming van de jongere) contact met ouder(s) opnemen.
Als het gesprek aanleiding geeft tot meer ondersteuning, zullen wij de ondersteuningscoördinator van school betrekken. Er zijn verschillende mogelijkheden die wij samen met school kunnen inzetten, zoals schoolmaatschappelijk werk en pedagogenteam.

Kernteam
Maakt u of de mentor van uw kind zich zorgen over uw kind? Vraag dan gerust via de ondersteuningscoördinator van school advies aan het kernteam. In dit kernteam zitten verschillende professionals. Zij kijken op een aantal verschillende vlakken met u/ uw kind mee. Samen kunnen jullie bespreken en bekijken wat er eventueel nodig is aan advies, hulp, ondersteuning of zorg.

OJA!
Wanneer een kind zowel thuis als op school gedrag laat zien dat jou als ouder en leerkracht op school voor vragen stelt, kan OJA! mogelijk wat voor jullie betekenen. OJA! Is een module dat zich richt op kinderen die niet goed in hun vel zitten. Samen met de ambulante jeugd – gezinswerker en met school, worden de hulpvragen die ouders en de leerkrachten hebben in kaart gebracht.

Het CJG bij u in de buurt
In Apeldoorn zijn vier Centra voor Jeugd en Gezin waar jeugdigen en ouders terecht kunnen met vragen over gezondheid, opvoeden en opgroeien. Zo is er altijd eentje in de buurt. Jeugdigen en ouders kunnen er binnenlopen voor vragen en informatie. De professionals die in het CJG werken bieden hulp op maat of helpen bij het zoeken naar de juiste instanties die verder kunnen helpen.

Contact met het CJG?
email: 
info@cjgapeldoorn.nl
Tel.:  (055) 357 88 75 (dagelijks van 8.30-17.00 uur)
www.cjgapeldoorn.nl
www.facebook.com/CJGapeldoorn

Onderwijstijd

Onderwijstijd bestaat uit lestijd en andere activiteiten, die aan de leerlingen in een schooljaar aangeboden worden. Elk schooljaar maakt de directie een prognose voor de onderwijstijd, die vervolgens ter instemming aan de MR voor 1 oktober van het lopende schooljaar wordt voorgelegd. Voor de berekening zijn wettelijke kaders vastgesteld, waarbij het uitgangspunt is dat alle leerjaren 1000 uur onderwijstijd heeft en de examenklassen 700 uur. Het totaal aantal uren per afdeling moet voldoen aan de voorwaarden van de overheid.

Voor het schooljaar 2022-2023 voldoet De Heemgaard aan alle gestelde eisen, namelijk:

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt voor ouders, leerlingen of personeel bij meldingen en klachten over ongewenste omgangsvormen (seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en geweld) binnen de schoolsituatie.

De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden gevonden, of dat de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht. Hij begeleidt de klager desgewenst bij de verdere procedure en verleent eventueel bijstand bij het doen van aangifte bij politie of justitie. Wanneer dat wenselijk of noodzakelijk is, verwijst de vertrouwenspersoon de klager ook door naar andere instanties, gespecialiseerd in opvang en nazorg.

Interne vertrouwenspersonen
De vertrouwenspersonen bij ons op school zijn:
Mevrouw Joke van Wingerden, j.vanwingerden@veluwseonderwijsgroep.nl
De heer Frank Lampenscherf, f.lampenscherf@veluwseonderwijsgroep.nl

Brugklassen

De eerste klas op de middelbare school: je gaat ongetwijfeld merken dat een middelbare school niet hetzelfde is als een basisschool. En dat is best spannend. Wij vinden het belangrijk dat het onderwijs goed bij je past en dus niet te moeilijk moet zijn, maar ook niet te makkelijk. Daarom hebben we onze brugklassen in de volgende niveaus opgedeeld:

Meer info over de brugklas, lees hier verder.

Gedragsregels

Basisafspraken
Leerlingen en medewerkers voelen zich veilig en geborgen op school, want in een klimaat van waardering, respect en verantwoordelijkheid voor elkaar kan het best geleerd worden. Daarom hebben we afspraken gemaakt waar we ons aan houden en waar we elkaar op aanspreken.

Naast de hieronder genoemde basisafspraken hebben wij ook een uitgebreid gedragsprotocol.
Bekijk hier ons gedragsprotocol.

In en om het schoolgebouw


In de klas


Veilig honk

Op De Heemgaard zitten niet alleen leerlingen uit Apeldoorn. Onze leerlingen komen uit Epe, Eerbeek, Wilp, Lieren, Beekbergen, Wenum Wiesel, Klarenbeek, Loenen en Vaassen. Het is fijn als leerlingen zoveel mogelijk met elkaar mee kunnen fietsen. Mocht er onderweg iets zijn, dan kun je met je mobieltje ouders, vrienden of vriendinnen bellen. Er zijn ook ‘Veilig Honk’ adressen; dat is hulp op de route. Het zijn adressen op diverse fietsroutes van en naar school waar bewoners vrijwillig hulp aanbieden. De adressen zijn herkenbaar door een Veilig Honk bord in de voortuin. Op schooldagen kun je hier tussen 07.00 uur en 17.00 uur terecht voor snelle hulp zoals een pleister, een telefoontje, de bandenplak-set of een leenfiets.

Liever met de bus? Dat kan! Leerlingen kunnen recht voor de school uitstappen.

Veilig en gastvrij

Onze leerlingen voelen zich veilig op school. De sfeer is goed en we gaan respectvol met elkaar om. De uitslag van de jaarlijkse tevredenheidsonderzoeken laat dit ook zien. De Heemgaard is helder en duidelijk; bovenal een plek waar iedereen welkom is. Deze gastvrijheid is een dagelijks punt van aandacht voor ons allemaal. Wij hebben schoolafspraken en een digitale gedragscode en vinden het echt heel belangrijk dat iedereen op school zichzelf kan zijn!

Voor een veilig gevoel onderweg naar school is er Veilig Honk.

Quotes/tips leerlingen

Maarten: Wat vind jij belangrijk? Moet de school dichtbij zijn? Moeten ze extra leuke vakken aanbieden? Wat mij overtuigde is dat ik me hier thuis voel!

Indy: Kijk de filmpjes, lees de boekjes en vergelijk scholen met elkaar. Ik zit hier nu goed op mijn plek!

Nathalie: Kijk goed welke vakken een school aanbiedt, welke reizen en excursies er zijn en volg je hart!

Julia: Ik hoorde veel leuke verhalen over De Heemgaard! Het is een creatieve school en dat past bij mij.

Sofie: Kijk goed rond tijdens de open dag of een school bij jou past. Heb je vragen? Stel ze aan de docenten en leerlingen. Maak een lijstje van de plus- en minpunten van een school, zodat je het thuis nog eens rustig kunt bekijken!

Quido: Wees niet bang dat je de lokalen niet kunt vinden, want die vind je gewoon!

Lize: Ik wil later graag examen doen in muziek, De Heemgaard is één van de weinige scholen die dit aanbiedt!

Rico: Ik heb gekozen voor het profiel Natuur & Techniek omdat ik later iets met techniek wil doen en ik vind het cool om te weten hoe iets in elkaar zit. Dit jaar gaan we een raket bouwen die we ook echt gaan lanceren! Ook heb ik een spaghetti-brug gebouwd en geleerd wat een goede constructie is.

Lotte: Ik wil later actrice worden en heb daarom voor de plusroute Kunst & Cultuur en daarbij de richting Drama gekozen. Je leert verschillende personages en emoties uit te beelden en hoe je open kunt zijn in een groep. Ik moest eens een stoere jongen nadoen, dat was echt grappig!

Sander: Van jongs af aan ben ik geïnteresseerd in ondernemen; mijn familie is ondernemend en ik wilde dat ook graag. Mijn keuze voor De Heemgaard was dus snel gemaakt! Samen met Laura heb ik marktonderzoek gedaan naar scooters. We zijn nu bezig een webshop op te zetten.

Laura: Op de Business school leer je een marketingplan maken, producten aan de man brengen en logo’s en reclame ontwerpen. Door influencers in te zetten kun je bijvoorbeeld meer omzet draaien. Ook heb ik meer geleerd over aandelen en het bouwen van een webshop!

Meer lezen wat leerlingen vinden? Bekijk onze brochure, boordevol tips, uitleg en achtergrondinformatie.

Pesten

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich op school veilig voelt, een omgeving waar geen ruimte is voor pesten. We spreken van pesten wanneer een of meerdere personen verbaal of fysiek geweld gebruiken, of iemand buitensluiten.

Zie jij dat er iemand gepest wordt? Dan verzoeken we je het volgende te doen:

Ben je zelf slachtoffer van pesten of heb je te maken met sexting?


Wanneer bij een docent of een mentor een melding van pestgedrag is binnengekomen, treedt het antipest protocol in werking. Lees hier ons antipest protocol en sexting protocol.

Leerlingenstatuut

Hierin staan de rechten en plichten van de leerlingen van De Heemgaard. De afspraken die vermeld staan op de website zijn in overeenstemming met het leerlingenstatuut. We gaan ervan uit dat iedere leerling van De Heemgaard de inhoud van dit document kent en heeft ingezien.
Bekijk hieronder:

Beeldmateriaal

Op verschillende manieren informeren we (nieuwe) leerlingen en ouders over het onderwijs op onze school. Dit doen we onder andere door middel van foto’s en video’s. Opnames hiervoor worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, excursies en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s en video’s te zien zijn. We gaan zorgvuldig om met beeldmateriaal van uw zoon/dochter.

Voor het publiceren van beeldmateriaal in onze voorlichtingsmaterialen, zoals een poster, brochure of op onze website, vragen wij (digitaal) toestemming aan de ouder die het ouderlijk gezag heeft over zijn/haar zoon/dochter. Deze toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt.

U mag altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Wij wijzen u hier jaarlijks op in onze nieuwsbrief. Zodra uw zoon/dochter 16 jaar is, mag hij/zij zelf toestemming geven voor het publiceren van zijn of haar beeldmateriaal.,

Foto’s gemaakt door ouders of leerlingen

Zonder toestemming van een docent of een andere medewerker van de school, mag een leerling geen foto- of filmmateriaal van schoolse situaties maken. Het kan voorkomen dat ouders of leerlingen zelf foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. Wij hebben daar geen invloed op, maar we vragen ouders en leerlingen terughoudend te zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet en social media.

Digitale gedragscode

De digitale wereld

We vinden het belangrijk dat leerlingen zich ontwikkelen; op school én online. De computer is een geweldig middel om informatie te zoeken en een prachtig communicatiemiddel. Wel moeten we ons allemaal bewust rond bewegen in de digitale wereld. In onze schoolafspraken is een sectie ‘Online’ opgenomen met regels, waarschuwingen en tips.
Een van die regels is de gedragscode social media van De Heemgaard.

In de lessen besteden we veel aandacht aan de digitale wereld. Dit zijn enkele thema’s waar we uitgebreid bij stiltaan:

Deze kennis is belangrijk en komt van pas tijdens alle vakken en op allerlei momenten.

Creatief Medialab

Los van ‘de regels’ zijn er ook mooie, creatieve dingen te leren in de online wereld. Hiervoor kunnen leerlingen volop experimenteren in ons MEDIALAB. Hier leren ze zelf filmpjes maken en websiteteksten schrijven. Of we onderzoeken hoe je een robot kunt programmeren of een infographic kunt ontwerpen. Zo leren we de digitale wereld te combineren met de echte wereld!

Controle

In de klas of in de mediatheek ben je soms aan het werk op een computer of andere device. Het personeel en docenten hebben het recht om op jullie beeldscherm mee te kijken. Het meekijken gebeurt ook via een computerprogramma dat jouw beeldscherm op het beeldscherm van de mediathecaris of docent inzichtelijk maakt. Via dit systeem worden ook logfiles bijgehouden. Overtreed je de regels, dan beslist de teamleider over de te treffen maatregelen.

Examen/ PTA

Het Examen van een middelbare school bestaat uit twee onderdelen: een School Examen (SE) en een Centraal Examen (CE). Het SE begint al in de voorexamenklassen, terwijl het CE plaatsvindt aan het einde van het examenjaar. Voor het SE hebben we programma’s geschreven, waarin precies staat waar de toetsing en het SE uit bestaat. Alle leerlingen moeten per opleiding hetzelfde School Examen doen.

PTA | Programma van Toetsing en Afsluiting

Leerlingen uit de bovenbouw (mavo 3 en 4, havo 4 en 5 en atheneum 4, 5 en 6) worden voor 1 oktober geïnformeerd over het onderwijsprogramma. Ze kunnen het complete Programma en Afsluiting (PTA) en het jaarprogramma vinden in team Toetsing bovenbouw. Bij deze documenten hoort een examenreglement en een reglement commissie van beroep. In het examenreglement staan alle wettelijke en Heemgaard regels rondom de toetsing in de bovenbouw. In het hetzelfde team staat ook alle andere informatie over de toetsing. Hieronder staan een aantal documenten die voor iedereen (bijvoorbeeld ouders) te raadplegen zijn.
Document examenreglement en documenten met informatie over profielwerkstukken en praktische opdrachten:


Programma’s van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Mavo
pta mavo3
pta mavo4

Havo
pta havo4
pta havo5

Atheneum
pta atheneum4
pta atheneum5
pta atheneum6

Examenroosters
De examenroosters voor het Centraal Schriftelijk Examen kunt u hier vinden.

Verlof aanvragen

Om meer structuur te brengen in de verlofaanvragen en het verwerken hiervan, hanteren wij twee soorten verlof:
– kortdurend verlof
– bijzonder verlof

Kort verlof

We gaan ervan uit dat afspraken met bijvoorbeeld huisartsen, dokters, tandartsen en orthodontisten zoveel mogelijk buiten de lessen gepland worden. Mocht dit toch niet lukken, dan vullen ouders het formulier ‘aanvraag kortdurend verlof’ in en de leerling levert dit zelf in bij de opvangconciërge in lokaal 30. Dit verzoek wordt minstens één dag van tevoren ingeleverd, want deze afspraken zijn vaak al langer bekend. Een uitzondering: (spoed)afspraken met de huisarts/tandarts, die ‘s ochtends vroeg zijn gemaakt. Deze verlofaanvraag mag na de afspraak ingeleverd worden. Klik hier voor het aanvraagformulier.
Lees hier meer over ziek melden.

Bijzonder verlof

Ouders kunnen een aanvraag indienen voor bijzonder verlof buiten schoolvakanties. Gaat het om een verlofaanvraag vanwege bijzondere omstandigheden, dan is het noodzakelijk dat leerling en/of ouder(s)/verzorger(s) dit zelf bespreken met de teamleider.

Voor een aanvraag bijzonder verlof voor meerdere dagen volgen wij de richtlijnen van de Inspectie van het Onderwijs. Er is dan doorgaans contact met de leerplichtambtenaar.
Klik hier voor het aanvraagformulier.

Verzuim

Wij houden in Somtoday nauwgezet bij wanneer leerlingen verzuimen en wat hiervan de reden is. Onze opvangconciërge communiceert dagelijks met de afdelingen over leerlingen die een of meerdere lessen verzuimen. Alle afdelingen volgen dezelfde regels en afspraken bij het toekennen van verlof, het omgaan met spijbelaars en het ziek en beter melden van leerlingen. Via Somtoday hebben ouders ook zicht op de aanwezigheid van hun kind.

Lessentabel

In de lessentabel staat hoeveel uur per week elk vak wordt aangeboden in een bepaald leerjaar.
Bekijk hier onze lessentabellen.

Rooster en lessen

Het lesrooster wordt vastgesteld binnen de lestijden. Leerlingen in de onderbouw hebben in principe een aaneengesloten rooster. Alle leerlingen starten met de reguliere lessen om 09.00 uur.
Brugklasleerlingen hebben op dinsdag tot uiterlijk 14.20 uur les en op vrijdag eindigen de lessen om 13.35 uur of om 14.20 uur.

Lestijden

 tijdenlesuur
Ondersteuning08.15 – 09.001e lesuur
Bezinningsmoment09.00 – 09.452e lesuur
09.45 – 10.303e lesuur
 10.30 – 10.50pauze
 10.50 – 11.354e lesuur
 11.35 – 12.205e lesuur
 12.20 – 12.50 Pauze
 12.50 – 13.356e lesuur
Laatste lesuur dinsdag13.35 – 14.207e lesuur
 14.20 – 15.058e lesuur
 15.05-15.15Pauze
 15.15 – 16.009e lesuur
 16.00 – 16.4510e lesuur

Handige adressen

CJG-locaties Apeldoorn
Telefoon: 055 357 88 75 – bereikbaar van 8.30-17.00 uur
E-mail: info@cjgapeldoorn.nl
Website: www.cjgapeldoorn.nl
Facebook: www.facebook.com/CJGapeldoorn

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) heeft diverse inlooppunten in Apeldoorn. 
Op de website van CJG Apeldoorn worden de verschillende locatie genoemd.

CODA – Archief, bibliotheek en museum
Adres: Vosselmanstraat 299, 7311 CL Apeldoorn
Telefoon: 055 526 84 00
E-mail: mail@coda-apeldoorn.nl
Website: www.coda-apeldoorn.nl

De Heemgaard
Heemradenlaan 125
7329 BZ Apeldoorn
T: 055-538 56 00
E: info@heemgaard.nl

Gemeente Apeldoorn
Bezoekadres: Marktplein 1, 7311 LG Apeldoorn
Postadres: Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn
Telefoon: 14055, bereikbaar van 8.00-17.00 uur
E-mail: gemeente@apeldoorn.nl

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
Telefoon: 088 443 30 00 – bereikbaar van 08.00-12.00 uur
E-mail: jgz@ggdnog.nl

Landelijke klachtencommissie voor het Christelijk onderwijs
postadres: Postbus 82324, 2508 EH  DEN HAAG
Telefoon: (070) 386 16 97
E-mail: info@klachtencommissie.org

Landelijke geschillencommissie
Postadres: Onderwijsgeschillen, Postbus 85191, 3508 AD Utrecht
Telefoon: 030 280 95 90
E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl
Website: www.onderwijsgeschillen.nl

Leerplicht
Algemene informatie over de leerplicht is hier te vinden.
De leerplichtambtenaar verbonden aan De Heemgaard, is dhr. P. Graaff, van de gemeente Apeldoorn, is te bereiken via p.graaff@apeldoorn.nl

Lyceo Huiswerkbegeleiding
U kunt lyceo bereiken op 071-7900040.

Onderwijsinspectie
Zie voor alle gegevens: www.onderwijsinspectie.nl/contact

Stichting Leergeld Apeldoorn
Postadres: Postbus 10081, 7301 GB Apeldoorn
Telefoon: 085 047 17 74, bereikbaar van 8.30-17.00 uur
E-mail: leergeldapeldoornvoorst@live.nl
Website: www.leergeldapeldoornvoorst.nl

Verwijsindex Gelderland
De Verwijsindex Gelderland is een informatiesysteem dat bedoeld is om hulpverleners binnen verschillende organisaties inzicht te geven in elkaars betrokkenheid bij een individuele jongere (tot 23 jaar). Om hen goed te helpen, is een soepele samenwerking nodig tussen alle leerkrachten, hulpverleners en instanties. De Verwijsindex Gelderland zorgt daarvoor. De Verwijsindex is een systeem waarin hulpverleners en andere professionals de persoonsgegevens registreren van jongeren (tot 23 jaar) waarover zij zich zorgen maken. Deze registratie bevat geen inhoudelijke informatie. Met het afgeven van een signaal in de verwijsindex, wordt het netwerk rondom een kind/jongere in beeld gebracht. Het zorgt ervoor dat de hulpverleners elkaar snel weten te vinden.
Meer informatie: http://www.multisignaal.nl/gelderland-foodvalley/

Schoolverzekeringen en aansprakelijkheid

De Heemgaard heeft voor alle leerlingen een ongevallenverzekering en een doorlopende reisverzekering afgesloten.

Ongevallenverzekering
Op grond van de ongevallenverzekering zijn de leerlingen verzekerd. Deze verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering indien een ongeval tot overlijden of blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen

verzekering van betrokkenen geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade valt niet onder de dekking; als bijvoorbeeld tijdens de gymles een bril door een bal wordt beschadigd, wordt deze niet door school vergoed. De ongevallenverzekering is afgesloten onder de navolgende voorwaarden:

•             € 12.500,00 per persoon in geval van overlijden.
•             € 60.000,00 maximaal per persoon in geval van blijvende invaliditeit.
•             € 3.000,00 maximaal per persoon voor geneeskundige kosten.
•             € 3.000,00 maximaal voor tandheelkundige kosten.
•             € 10.000,00 inzet traumahulplijn.

Verzekerd zijn alle bij de activiteiten in en rond de school betrokken personen gedurende hun verblijf op school, of tijdens andere activiteiten in schoolverband en wel gedurende de tijd dat zij onder toezicht staan van personeel (in de ruimste zin van het woord) van de Veluwse Onderwijsgroep.

Meeverzekerd is de benodigde reistijd voor het rechtstreeks komen en gaan naar de genoemde schoolactiviteiten. 
Indien onverhoopt een leerling een ongeval mocht overkomen, moet dit zo spoedig mogelijk aan de administratie van de school worden medegedeeld. De leerling ontvangt dan een schadeaangifteformulier dat na invulling en ondertekening zo spoedig mogelijk moet worden ingeleverd bij de administratie.

Aansprakelijkheidsverzekering
Voor personeel, vrijwilligers en ouders die aan schoolse dan wel buitenschoolse met de school min of meer verband houdende activiteiten deelnemen heeft de school een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Verzekerd is de aansprakelijkheid voor door derden geleden schade in verband met handelen of nalaten in de verzekerde hoedanigheid, zulks met inachtneming van de in de polis van toepassing verklaarde voorwaarden en rubrieken. Opzet is uitgesloten van de dekking.

Eigendommen van de leerlingen
De school stelt zich niet aansprakelijk voor zoekraken, beschadiging of diefstal van eigendommen van de leerlingen, ook niet uit kluisjes.

Nota bene
Schade die door onrechtmatig handelen van een leerling wordt veroorzaakt, valt onder de eigen verantwoordelijkheid van die leerling (of die van de ouders als de leerling jonger dan 14 jaar is). In geval van schade zal dan aanspraak moeten worden gemaakt op de particuliere verzekering van de betreffende leerling/ouders.

Doorlopende reisverzekering
Deze doorlopende reisverzekering is van toepassing op personeel waaronder stagiaires, vrijwilligers, inleenkrachten en leerlingen en al degenen welke aan schoolse dan wel buitenschoolse met de school min of meer verband houdende activiteiten deelnemen.

Verzekeringen voor leerlingen die stage en werk oriëntatie opdrachten volgen
Het bestuur heeft voor alle scholen van de Veluwse Onderwijsgroep een aansprakelijkheids- en een ongevallenverzekering afgesloten.

De aansprakelijkheidsverzekering scholen met betrekking tot stages
De leerlingen die stages of werkoriëntatie opdrachten volgen zijn verzekerd voor een periode van maximaal 15 dagen. Aansprakelijkheid voor schade toegebracht door deze leerlingen wordt aangenomen. Voorwaarde voor het aannemen van aansprakelijkheid is dat er eenvoudige werkzaamheden onder begeleiding worden uitgevoerd.
Voor meerdaagse stages langer dan 15 dagen graag het “Model Stageovereenkomst” van de verzekeraar gebruiken. Wanneer deze overeenkomst door alle partijen is ondertekend dan is de stagiaire voor aansprakelijkheid en ongevallen goed verzekerd.

Ongevallenverzekering scholen met betrekking tot stages
De dekking voor de ongevallenverzekering is tijdens snuffelstage gewoon van kracht omdat het in de hoedanigheid van de onderwijsinstelling is.

Wis Collect

Via Wis Collect kunt u snel en eenvoudig de ouderbijdrage voldoen, betalen voor leermiddelen en voor activiteiten waar een vrijwillige bijdrage aan verbonden is. Indien er een betaling van u gevraagd wordt, krijgt u een mail met een link naar WIS Collect waarin wordt aangegeven dat er een betaling voor u klaarstaat. Deze betaling kunt u via iDeal voldoen.

Hoe werkt het?
Als er een betaling van u gevraagd wordt, krijgt u een e-mail van WIS Collect (noreply@wiscollect.nl). In deze e-mail vindt u een link naar de website van WIS Collect. Hier ziet u een overzicht van eerdere, huidige en eventueel toekomstige facturen. U kunt facturen gemakkelijk via iDeal voldoen.
Na uw betaling vindt u een afschrijving op uw bankrekening onder vermelding van ‘Mollie Payments’ met een factuurnummer.

Veiligheid en privacy
Alle betalingen via WIS Collect worden met iDEAL binnen uw eigen, veilige bankomgeving afgehandeld. Na het betalen van een factuur ontvangt u een kopie per e-mail, zodat achteraf duidelijk is waarvoor u heeft betaald. WIS Collect is aangesloten bij het Privacy Convenant waarmee gegarandeerd is dat er uiterst zorgvuldig wordt omgegaan met uw gegevens.

Vragen
Op de website van WIS Collect (www.wis.nl/ouders&studenten) kunt u een video bekijken. Stuur bij vragen over WIS Collect een e-mail naar: hgwiscollect@veluwseonderwijsgroep.nl

Tevredenheidsonderzoeken

Ouders en leerlingen van De Heemgaard krijgen jaarlijks de vraag of zij willen deelnemen aan de digitale onderzoeken. Ze worden anoniem afgenomen; ouders en leerlingen krijgen hiervoor een uitnodiging met inloggegevens. Voor een overzicht van de tevredenheid van ouders en leerlingen verwijzen wij naar website Scholen op de kaart, waar alle informatie te vinden is over tevredenheid, veiligheid en sfeer in het afgelopen schooljaar en de laatste drie schooljaren. Ook zijn de afzonderlijke vragen te raadplegen op deze pagina.

Leerlingenraad

Op De Heemgaard telt de mening van de leerling mee. Daarom is er een leerlingenraad, die de mening vertegenwoordigt en belangen behartigt van alle leerlingen op school. De leden verwerken al hun input in plannen die zij voorleggen aan de schoolleiding. Dit gebeurt ook andersom; dan legt de schoolleiding zaken voor aan de leerlingenraad, zodat zij hun achterban kunnen raadplegen. De leerlingenraad vergadert regelmatig met de begeleidende docent en geeft de schoolleiding advies.

Medezeggenschap

Ons grootste doel blijft dat onze leerlingen zich thuis voelen en zich leren te verhouden tot hun omgeving en de wereld. Dat zij kansen zien en benutten en de school verlaten met een passend diploma. Wij betrekken ouders en leerlingen heel graag in dit proces. Eén van de opties is om lid te worden van de MR, de medezeggenschapsraad.

De MR wordt gevormd door vertegenwoordigers van ouders, medewerkers en leerlingen. De raad overlegt met de rector (en mogelijk andere leden van het managementteam) over het beleid van de school op de terreinen onderwijs, personeel, leerlingen en financiën. De MR heeft adviesrecht en instemmingsrecht. Voor sommige zaken is de instemming van de MR vereist.

Als u contact wilt opnemen met de MR, kunt u dat doen via: p.vanluttikhuizen@veluwseonderwijsgroep.nl

Gescheiden ouders

Het contact tussen ouder en school loopt via de ouder bij wie de leerling in huis woont. Gescheiden ouders zijn volgens het Burgerlijk Wetboek verplicht om elkaar te informeren over belangrijke zaken rondom hun kind. Soms is de relatie tussen de ouders niet goed. Als de school hiervan weet, is deze verplicht beide ouders actief van informatie te voorzien. Beide ouders worden dan betrokken bij belangrijke beslissingen en ontvangen dezelfde informatie van de school.

Aanvullende afspraken
De niet-verzorgende ouder kan bij de directie een verzoek indienen om rechtstreeks door school geïnformeerd te worden. Dat verzoek dient schriftelijk ingediend te worden en voorzien te zijn van een kopie van een geldig legitimatiebewijs. De verzorgende ouder wordt op de hoogte gesteld van de aanvraag van dit verzoek.

Ouderlijk gezag
Soms heeft maar één van de ouders gezag over het kind. De ouder zonder gezag heeft geen zeggenschap over het kind, maar wel recht op informatie. De school is verplicht informatie over het kind te geven als de ouder daarom vraagt. De ouder heeft geen recht op inzage in het dossier van zijn of haar kind, maar mag wel belangrijke informatie zien, bijvoorbeeld de schoolprestaties.
In uitzonderlijke gevallen mag de school weigeren om informatie te geven aan ouders. Bijvoorbeeld als er sprake is van een rechterlijke beschikking waarin staat dat het recht op informatie voor ouders is beperkt.

Jaaragenda

Activiteiten

Naast lessen zijn er jaarlijks ook allerlei activiteiten om de schooltijd leuker en interessanter te maken. Denk aan sportdagen, uitjes en projecten zoals Dance, fotoverhaal en cabaret. We organiseren sporttoernooien en tijdens de einddagen staan voetbal, zwemmen en badminton op het programma. En wat ook bijzonder is, is ons ‘partnerschap’ met de Lower Basic Cycle School in Sittanunku, Gambia. Leerlingen van de Heemgaard halen via allerlei acties ieder jaar geld op voor deze school, bijvoorbeeld voor nieuw meubilair, boeken en nog veel meer. Ook gaat er ieder jaar een groepje leerlingen naar Gambia toe.

Wervingsactiviteiten

Open dagen en doe-middagen voor nieuwe leerlingen staan vermeld bij groep 7/8. Hier staat ook meer informatie over de aanmelding en toelating.

Jaarplanning

We werken op De Heemgaard met een jaarkalender in twee delen (semesters). Elk semester heeft twee perioden. Het totale schooljaar kent dus vier perioden.
We sluiten elke periode af met een schakelblok, waarin activiteiten plaatsvinden die het normale lesrooster kunnen verstoren. Wanneer er geen andere activiteiten voor leerlingen zijn, wordt er in het schakelblok gewoon les gegeven (volgens een aangepast rooster).
Een aantal weken voordat het schakelblok plaatsvindt, staat het rooster voor die afwijkende periode online.
Bekijk hier onze jaarkalender 2023-2024.

Oudercontact

Infobulletin
Elke vier tot zes weken ontvangen ouders in hun mailbox ons infobulletin met daarin actuele informatie, praktische gegevens en reportages over gebeurtenissen in de school. Het is daarom van belang dat wij beschikken over het juiste mailadres van ouders. Ouders kunnen zelf hun emailadres en mobiele nummer wijzigen in Somtoday.

Informatieavonden voor ouders
Aan het begin van het schooljaar organiseren we voor elk leerjaar een informatieavond voor ouders. Ouders krijgen informatie over de zaken die het komende jaar zullen spelen en u maakt kennis met de mentor. Soms staat op zo’n ouderavond een bepaald onderwerp centraal.

Informatieavond decanaat
Voor mavo 2 en 3, atheneum 3 en havo 3 is er een informatieavond voor ouders en leerlingen in verband met de profielkeuze. Aan het begin van het schooljaar geeft het decanaat ook voorlichting over de kosten van studeren in het HO op de informatieavonden.

Docentenspreekavond
Na elke periode zijn in SOM de cijferrapportages zichtbaar. Twee keer per jaar vinden er 10 minuten gesprekken plaats na de cijferrapportages, waarin de leerling, samen met ouder(s)/verzorger(s) met vakdocenten kunnen spreken over de studieresultaten.  Aan het einde van het schooljaar ontvangen de leerlingen een papieren versie van het overgangsrapport.

Mentorspreekmiddag/-avond
Twee keer in het jaar organiseren we een contactmoment met de mentor, waarop leerlingen met ouder(s)/verzorger(s) met de mentor kunnen spreken. Deze gesprekken kunnen gaan over de studievoortgang maar evengoed over andere zaken die spelen. De mentor kan ouders voor een dergelijk gesprek uitnodigen.

NB De data voor informatieavonden, docentenspreekavonden en mentorspreekmiddagen/-avonden staan in onze jaarkalender.

Decaan

De schooldecaan helpt leerlingen bij het maken van de (meest passende) profielkeuze. Ook wordt samen informatie besproken over de mogelijkheden voor het vervolgonderwijs. Leerlingen worden geholpen tijdens hun oriëntatie op een toekomstige studie en/of beroep. Deze blik op de toekomst start eigenlijk al vanaf het begin van de schoolloopbaan, want we starten al in klas 1 en 2 door één dag ‘mee naar het werk’ te gaan met een professional naar keuze.

Het advies voor je profielkeuze krijgen leerlingen vanaf de klas 2 mavo en klas 3 havo en atheneum. De mentor speelt ook een rol bij de loopbaanoriëntatie en beroepskeuze. In de ISK bekijkt het docententeam wat de beste leerroute is na de schakelklas.

Informatieavond

Voor de betreffende leerlingen is er steeds tijdig een informatieavond ‘profielkeuze’ voor ouders en leerlingen. Aan het begin van het schooljaar geeft de decaan ook voorlichting over de kosten van studeren in het hoger onderwijs.

Huiswerkbegeleiding

LYCEO HUISWERKBEGELEIDING EN BIJLES verwerkt

Sommige leerlingen hebben nét wat extra begeleiding nodig bij hun huiswerk en examens, sommigen hebben baat bij bijles. Daarom biedt Lyceo deze begeleiding voor leerlingen van alle niveaus, jaarlagen en scholen. De vestiging bevindt zich in het schoolgebouw.
Wij ondersteunen uw kind vakinhoudelijk, bij het aanleren van studievaardigheden en/of bij het maken van een goede planning.
Aan de verschillende vormen van ondersteuning van Lyceo zijn kosten verbonden.

Even voorstellen
Het team bestaat uit een groep begeleiders met elk hun eigen kwaliteiten. We werken aan het vergroten van het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid van iedere leerling. Dit doen we bijvoorbeeld door leerlingen actief te laten oefenen met plannen en hen te leren hoe ze zelf antwoorden kunnen vinden op vragen over de leerstof. De vestigingscoördinator leidt het team en deze vestiging. Deze onderhoudt ook het contact met de rector, mentoren en andere betrokkenen binnen de school. Op die manier werkt Lyceo samen met de school aan het verbeteren van de schoolresultaten van leerlingen.

Huiswerkbegeleiding Heemgaard
Het doel van de huiswerkbegeleiding is het zelfstandig leren plannen, het aanleren van verschillende studievaardigheden en het verbeteren van de resultaten. Onder begeleiding van Lyceo maakt de leerling huiswerk in het lokaal. We maken dagelijks een planning met de leerling, geven extra uitleg, overhoren het leerwerk, controleren het maakwerk en onderhouden contact met ouder(s)/verzorger(s) en mentoren over de voortgang van de leerling. Daarnaast werkt de leerling aan verschillende studievaardigheden om zo te ontdekken welke manier van leren het beste bij hem/ haar past. Lyceo biedt 5, 4 of 3 dagen per week huiswerkbegeleiding aan van 14:15 uur tot 17:30 uur in het begeleidingslokaal. Leerlingen komen na hun laatste lesuur naar de begeleiding. De groepen bestaan uit maximaal 7 leerlingen.

Huiswerkklas
De huiswerkklas bestaat uit een minder intensieve vorm van begeleiding in vergelijking met huiswerkbegeleiding zoals hierboven beschreven. Er is minder aandacht voor het aanleren van studievaardigheden. Er wordt meer gevraagd om zelfstandigheid en eigen initiatief. Leerlingen werken zelfstandig aan hun planning en zij kunnen hulp vragen aan de begeleider. De huiswerkklas wordt 2, 3, 4 of 5 middagen in de week aangeboden van 14.15 – 17.30 uur. De groepen bestaan uit maximaal 15 leerlingen.

Bijles
Kan jij een extra steuntje in de rug gebruiken bij dat ene lastige vak? Lyceo biedt één-op-één bijles aan op jouw school voor het vak waar jij net iets meer moeite mee hebt! Een ervaren persoonlijke begeleider van Lyceo gaat met jou aan de slag om achterstanden in te halen. Helemaal in jouw tempo! Voordat je het weet, ben je weer helemaal bij met de rest van de klas en haal je hogere cijfers voor het vak waarvoor je bijles volgt.

Examentrainingen
De slagingskans van uw zoon/dochter vergroten? Om ervoor te zorgen dat uw kind zich optimaal kan voorbereiden op de examens organiseert Lyceo examentrainingen. Op verschillende locaties in Apeldoorn bieden wij gedurende het hele jaar examentrainingen aan. Kijk bij examentrainingen voor meer informatie over de trainingen in de buurt. Wij raden u van harte aan niet te lang te wachten met inschrijven, aangezien het aantal plaatsen beperkt is.

Contact
Indien u vragen heeft over onze diensten of wilt starten met onze begeleiding, kunt u contact opnemen om een vrijblijvend kennismakingsgesprek in te plannen. U kunt ons telefonisch bereiken op 071-7900040.

Lyceo Extra
Lyceo zet zich actief in voor gelijke kansen in het onderwijs. Met het Lyceo Extra-programma bieden we dagelijks kosteloos ondersteuning aan honderden kinderen die dat nodig hebben. Wat we nog meer doen? Kijk op Lyceo Extra.

Dyslexie en dyscalculie

Ons team Remedial Teaching biedt ondersteuning op het gebied van taal, algemene studievaardigheden, rekenen en lezen.
Als er sprake is van dyslexie of dyscalculie is er soms meer specialistische hulp nodig. We overleggen met ouders en leerling hoe we de hulp organiseren, bijvoorbeeld met diverse hulpmiddelen en aanpassingen. In specifieke gevallen is er individuele begeleiding. De remedial teacher maakt op basis van de officiële verklaring een handelingsplan.

Mentor

Elke klas of groep heeft een van de eigen docenten als mentor.
Naast de vakken hebben wij ook een mentoruur.
De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. De mentor houdt in de gaten hoe leerlingen zich ontwikkelen. De mentor voert gesprekken op school met leerlingen en ouder(s)/verzorger(s), de zogenaamde ‘driehoeksgesprekken’. Leerlingen bereiden het gesprek zelf voor, met hulp van de mentor.
Rico: “Ik zie mijn mentor vier keer per week, waarvan twee keer tijdens een mentorles. Dan leer je hoe je het beste kunt leren voor een toets en bespreken we hoe we met elkaar omgaan. Als ik problemen heb kan ik altijd bij haar terecht. En tussendoor een grapje maken kan ook!”

You&me

In alle tweede klassen verzorgt de mentor het programma ‘You&Me’. Dit is gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen en het groepsproces in de klas. De lessen vinden om de week plaats in het mentoruur. Zeven hoofdthema’s komen aan bod: kennismaking, zelfkennis, communicatie, pesten, de digitale wereld, seksualiteit en voor jezelf zorgen. Naast deze thema’s is er ruimte om in te spelen op de behoefte van de klas en de mentor.

Bovenbouw

In havo 4/5 en atheneum 4/5/6 is er geen klassenmentor meer. Leerlingen hebben dan een groepsmentor, die 15 tot 25 leerlingen onder zijn hoede heeft.

Maatschappelijke stage (MAS)

De leerlingen uit mavo 3, havo 3, atheneum 3 of 4 gaan een week op maatschappelijke stage, de MAS. Zij doen dan minimaal 30 uur vrijwilligerswerk als onderdeel van hun schoolcarrière. Op deze manier dragen leerlingen actief bij aan de samenleving; ze ervaren hoe het is om verantwoordelijkheid te nemen voor een ander. Ook is het een actief kijkje achter de schermen van een organisatie, vereniging of instelling.

De MAS vindt vooral plaats in de non-profit sector. Bij het organiseren en realiseren worden we ondersteund door Apeldoorn Pakt aan. Soms heeft de MAS het karakter van een profielstage, waarin leerlingen actief op zoek gaan naar stageplekken die passen bij hun profielkeuze.

Stages zijn onderdeel van het leerplan en spelen een rol bij de bevorderingsnormen. Tijdens de stage zijn de leerlingen verzekerd via school. Eventuele reiskosten zijn voor rekening van de leerling.

Activiteiten

Cultuur

De projectgroep Cultuur organiseert op De Heemgaard een aantal activiteiten op het gebied van dans, muziek en theater. Zelf spelen leerlingen daar – ook als klas – een actieve rol in.

Sportdagen

Naast de gewone lessen bewegingsonderwijs worden sportdagen georganiseerd voor leerlingen uit alle klassen. Iedereen doet mee aan een basketbal- en/of volleybaltoernooi. Tijdens de Einddagen staan onder meer voetbal, zwemmen en badminton op het programma. Wanneer het mogelijk is, doet De Heemgaard ook mee aan interscolaire sporttoernooien.

Sportoriëntatie

In de eindexamenklassen bieden we sportoriëntatie aan, samen met een aantal sportverenigingen uit Apeldoorn en omgeving. Leerlingen kunnen kennismaken met een aantal sporten die we niet of nauwelijks tijdens gewone gymlessen doen, zoals duiken, karate, tennis, golf en survival.

Sociaal

De Heemgaard kent een lange traditie in sociale projecten. Binnen ‘Invest in the Quality of Life’ ondersteunen we ontwikkelingsprojecten, die bij voorkeur met onderwijs te maken hebben. Al vanaf 2008 helpen wij een school in Gambia, de Basic Cycle School in Sittanunku. We helpen het onderwijs ontwikkelen en steunen de gehele dorpsgemeenschap. De afgelopen jaren hebben we nieuw schoolmeubilair laten maken. Er is een lokalenblok vernieuwd en het High School gedeelte is van leermiddelen voorzien. Naast financiële steun bezoeken we jaarlijks de school om zelf de handen uit de mouwen te steken.

Vieringen

Als christelijke school vinden we het belangrijk stil te staan bij onze traditionele vieringen. De kerst- en paasvieringen zijn eigen producties rondom een zelfgekozen thema. Leerlingen spelen hierbij een belangrijke rol. Zij kunnen schitteren op het podium, het decor bouwen, muziek maken, dansen en het licht en geluid verzorgen.

Burgerschap

We geven leerlingen graag het vertrouwen mee zodat ze zelf nadenken en dingen onderzoeken. We bieden kansen aan om de samenleving te leren kennen; leerlingen die wereldburger worden binnen de schoolomgeving. Contact is dan heel belangrijk, tussen leerlingen, ouders, docenten … wij vormen allemaal samen De Heemgaard. Ons motto is niet voor niets dat iedereen welkom is. We zijn verantwoordelijk voor onszelf, de ander en de wereld. Als we dit samen doen, weten we precies wat we van elkaar kunnen verwachten. Deze grondhouding draagt bij aan een veilig en plezierig leerklimaat.

Muziekonderwijs

De Heemgaard maakt zich sterk voor muziekonderwijs op hoog niveau! Daarom zijn wij een samenwerking aangegaan met ArtEZ Conservatorium Enschede. Op die manier stromen leerlingen straks makkelijker door naar het Conservatorium. Ook kunnen ze masterclasses en workshops bij ArtEZ volgen, en hebben ze voorsprong bij audities en de definitieve toelating op het Conservatorium. De Heemgaard is de enige school in Apeldoorn die op atheneum, havo én mavo muziek als examenvak aanbiedt! En je kunt bij ons ook examen doen in sport of tekenen/handvaardigheid. Kijk hiervoor ook  bij de plusroutes.

Business school

Vanaf klas 4 (havo en atheneum) kunnen leerlingen naast hun profiel kiezen voor de Business School. Zij krijgen dan het vak Bedrijfseconomie waarin extra aandacht besteed wordt aan de economische aspecten van de maatschappij.  Boekhouden, marketing en het schrijven van een businessplan …  allemaal handige zaken voor ondernemerstalenten in de dop. De Heemgaard werkt hierbij samen met de Vecon, een vereniging van leraren in economische vakken op alle niveaus.

De Business school sluit ook mooi aan op het Entreprenasium. Helemaal helder dat De Heemgaard een school is met oog voor ondernemen! Leerlingen ontdekken hoe ze onderzoek doen en hoe je geld kunt verdienen. Er is ook aandacht voor beleggen en het presenteren van een plan. Is alles goed afgerond, dan krijg je het Vecon Business School certificaat! Een mooie aanvulling op je diploma en handig voor de toekomst.

Entreprenasium

De maatschappij heeft initiatiefrijke jongeren nodig. Mensen die zich actief en daadkrachtig opstellen. Leerlingen die ondernemend en onderzoekend in de wereld staan krijgen op het Entreprenasium de mogelijkheid om met eigen leerdoelen en programma’s aan de slag te gaan. In plaats van een plusroute kies je dan in de brugklas voor het Entreprenasium.
Hier bepaal je in overleg met een coach zelf wat en hoe je leert. Een eigen bedrijf opstarten, een boek schrijven, een game of app maken of Italiaans leren. Bijna alles kan, als je maar durft! Per schoolweek ben je een dagdeel (vier lesuren) vooral zelf bezig met je eigen project. Dan volg je dus geen lessen met je klas. Er komt veel eigen initiatief en verantwoordelijkheid bij kijken. Best een uitdaging om te zorgen dat je andere resultaten in orde blijven. Natuurlijk word je begeleid, zodat er genoeg tijd is om in dit project te steken.

Op het Entreprenasium gaan leerlingen

Maarten: “Op het Entreprenasium ga je je eigen weg. Ik ben samen met twee jongens een bedrijf aan het opzetten waarin we game spullen verkopen via een webshop. Bij ons is het goedkoper dan bij Cool Blue, slim hé!

ISK – internationale schakelklas

Wanneer een leerling nog niet zo goed Nederlands spreekt, kan hij onder bepaalde voorwaarden instromen in de ISK. Deze tweejarige opleiding bereidt leerlingen voor op vele soorten vervolgopleidingen, die passen bij de mogelijkheden en de taalkwaliteiten. Zoals de naam al zegt probeert de ISK de schakel te zijn tussen het leren van de Nederlandse taal en het volgen van een schoolopleiding.

Lees hier meer over onze ISK klassen.

Mavo

Op De Heemgaard kun je de opleiding vmbo-tl volgen. Wij gebruiken voor de theoretische leerweg de naam ‘mavo’. Met een mavodiploma kun je doorstromen naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) of naar de vierde klas van de havo op De Heemgaard. Steeds meer leerlingen willen na hun mavo-diploma doorstromen naar de havo.
Lees hier de toelatingseisen om de stap naar havo te kunnen maken.

Plusroutes

Elke leerling die zich aanmeldt voor de brugklas op De Heemgaard maakt een keuze voor een plusroute of het Entreprenasium. Een plusroute betekent: twee uur per week les in vakken waarin je écht geïnteresseerd bent. In de tweede klas is dit één uur per week.
Bevalt de plusroute, dan zijn er in de bovenbouw profielen of examenvakken die aansluiten bij ieders belangstelling. Dit zijn onze plusroutes:

Plusroute Kunst & Cultuur

Ben jij creatief? Dan is de plusroute Kunst & Cultuur iets voor jou, met de drie richtingen drama, muziek en beeldend. In de eerste weken van de brugklas maak je kennis met alle richtingen.

Drama
Hier doe je toneelervaring op en ben je even een echte acteur of actrice.

Muziek
Je leert zelf zingen en muziek spelen op verschillende instrumenten. Bespeel je al een instrument, dan kun je deze ook inzetten! Ook gaan we muziek bedenken bij reclames, video’s, een sprookje of we werken samen aan een (musical) uitvoering.

Lize: “Ik ben heel muzikaal. Op De Heemgaard besteden ze hier veel aandacht aan; dat vind ik belangrijk. Toen ik jong was ben ik begonnen met zingen, piano en gitaar spelen. Dat doe ik nu nog steeds. Ook heb ik een eigen nummer geschreven over dat we beter voor de wereld moeten zorgen. Op school heb ik leren drummen!”

Beeldend
Om alle creatieve ideeën te verbeelden maken we kennis met diverse technieken en materialen. Dit kan bijvoorbeeld met Photoshop, stop-motion, textiel en schilderen op doek.

Plusroute Natuur & Techniek

Hoe regel je het verkeer op een druk kruispunt? Hoe groot is het heelal en zijn er planeten die op onze aarde lijken? Kun je bouwen met spaghetti? Hoe blijft een vliegtuig in de lucht? Leerlingen die het leuk vinden om antwoord te geven op uitdagende vraagstukken kiezen voor Natuur & Techniek. Je ontwerpt bijvoorbeeld een eigen verkeersplein en programmeert verkeerslichten zodat alles veilig verloopt. De natuurwetenschappen gaan over de levende en levenloze natuur. Je werkt veel samen om dingen uit te pluizen en te ontwerpen.

Enkele activiteiten die je in klas 1 gaat doen:

Plusroute Sport & Bewegen

Hier hoef je geen topsporter voor te zijn. Het is natuurlijk wel belangrijk dat je het leuk vindt om te sporten en bewegen! We gaan kennismaken met allerlei verschillende sporten:

De pluslessen bestaan uit blokken, waarin je iedere sport ongeveer vier lessen oefent. Zo proberen we er beter in te worden en krijgen na afloop ook een beoordeling. Sommige onderdelen zijn groepsopdrachten, dus het is ook (leren) samenwerken met anderen.
Op De Heemgaard zijn ook speciale sportdagen en activiteiten, bijvoorbeeld schaatsen!

Senna: “Ik zwem iedere week en wilde graag kennismaken met atletiek en andere sporten. Daarom heb ik voor Sport & Bewegen gekozen. Tot nu toe heb ik speerwerpen, verspringen en hardlopen gedaan. Verspringen vond ik het leukste om te doen! Ik heb dankzij deze plusroute ook technieken geleerd om tijdens hardlopen beter adem te halen.”

Entreprenasium

Ben jij…

Kun je één of meerdere van deze bolletjes met ‘ja’ beantwoorden? Mooi! Word dan je eigen baas op het Entreprenasium!

In plaats van de hiervoor genoemde plusroutes kun je bij ons ook kiezen voor het Entreprenasium. Op het Entreprenasium bepaal jij zelf wat je wil leren. Dit doe je in overleg met je coach. Misschien wil je je eigen bedrijf opstarten, een boek schrijven, een game of app maken of Italiaans leren. Bijna alles kan, als je maar durft! Tijdens de lessen leer je hoe je een project opstart en uitvoert. Je kunt meedoen met workshops en we bezoeken bedrijven in de regio.

Havo

De havo duurt vijf jaar en bereidt leerlingen voor op een hogere beroepsopleiding (hbo). In de eerste drie jaar gaat het – net als op het atheneum – om kennismaken met studieplanners, praktische opdrachten en toetsweken. Zelfstandig leren werken en in de havo-stroom betekent dit meer een combinatie van theorie én praktijk in het onderwijsaanbod. Weten wat je wil en hoe je iets gaat doen is ook hier belangrijk voor vervolgstudies. 

To-havo – twee diploma’s in zes jaar!

Leerlingen met een havo-advies kunnen ook kiezen voor onze to-havo-klas. Daar krijgen ze uitdagende lessen op havoniveau. Het doel is om na de brugklas door te stromen naar de havo. Lukt dat na één jaar nog nét niet, dan bieden we op de mavo extra uitdaging en begeleiding, zodat leerlingen na hun mavo-diploma alsnog een havodiploma kunnen halen. Er is dus een jaar langer de tijd om twee diploma’s te halen. NB De to-havo-klas is ook geschikt voor leerlingen met een mavo/havo-advies!

Ontdek en ontwikkel je talent

Naast gedegen havo-onderwijs krijgen leerlingen bij ons veel kansen om hun schooltijd in te richten zoals zij dat willen. Voor sommigen is een eigen bedrijf beginnen de ultieme uitdaging. Anderen hebben weer meer met muziek of sport. De plusroutes bieden allerlei mogelijkheden. Op De Heemgaard is er de keuze in vakken, projecten en opdrachten die aansluiten bij talenten en interesses. Het maakt een schoolweek niet langer, wel leuker. Zo zetten wij ook in op van elkaar leren en het beste uit jezelf halen!

Bovenbouw

Leerlingen volgen al meer een individuele leerroute en hebben een profiel gekozen.
Er zijn er vier: Economie & Maatschappij, Cultuur & Maatschappij, Natuur &Techniek en Natuur & Gezondheid. Alle leerlingen volgen een verplicht gemeenschappelijk deel waarin o.a. de vakken Nederlands, Engels en vaak wiskunde vallen. Ook hebben leerlingen in de bovenbouw keuzevakken. Vanaf klas 4 kun je naast een profiel kiezen voor de Business School door het vak Bedrijfseconomie te kiezen.
Bewegen, Sport & Maatschappij, Muziek en Beeldende vorming (tekenen /handvaardigheid) zijn vakken die je kunt blijven volgen tot en met het examen! In klas 3 starten de leerlingen vanaf april met de gekozen vakken in de bovenbouw. De leerlingen sluiten vier mogelijke keuzevakken aan het einde van de derde periode af en krijgen meer lesuren in de vakken, waarin zij eindexamen gaan doen.

Managementteam

Het managementteam bestaat uit de rector en teamleiders.
Het managementteam (MT) geeft leiding aan docenten en medewerkers op De Heemgaard.

Teamleider onderbouw
Dhr. M. Baars, H 1+2, Ath. 1+2, to havo B1h m.baars@veluwseonderwijsgroep.nl
Dhr. S. Schrage, M1+2, to havo B11 en B1j s.schrage@veluwseonderwijsgroep.nl
Teamleider bovenbouw
Mevr. N. Kuipers, M3 en 4 n.kuipers@veluwseonderwijsgroep.nl
Mevr. M.N. Zaaijer, H3 en A3m.zaaijer@veluwseonderwijsgroep.nl
Mevr. A. Marinus H4 en 5 a.marinus@veluwseonderwijsgroep.nl
Mevr. D. Duin. A4, 5, en 6    d.duin@veluwseonderwijsgroep.nl
Teamleider ISK – Schakelklas
Mevr. J. van Norel-Nieuwenhuis                                    j.vannorel@veluwseonderwijsgroep.nl

Zij houden zich bezig met leerlingenzaken zoals absentie, ziekte en verlof. Zij coördineren de begeleiding en zorg van leerlingen en overleggen regelmatig met mentoren en andere functionarissen. Teamleiders zijn ook verantwoordelijk voor een deel van het personeelsbeleid van de teamleden. Ouders nemen in eerste instantie contact op met de mentor, die eventueel doorverwijst als daar aanleiding voor is.

Contact

De Heemgaard
Heemradenlaan 125
7329 BZ Apeldoorn
T: 055-538 56 00
E: info@heemgaard.nl

Postadres
Postbus 20177
7302 HD Apeldoorn

Schoolgebouw

De Heemgaard beschikt over een prachtig gebouw dat helemaal is aangepast aan de wijze waarop wij het onderwijs vorm geven. Zo hebben we heel bewust het gebouw ingedeeld naar de verschillende vakgebieden. Hierdoor weet je als leerling precies waar je moet zijn als je bijvoorbeeld Engels of wiskunde hebt. We hebben juist geen apart brugklas-  of bijvoorbeeld HAVO gedeelte, omdat we vinden dat je samen op school zit!
We vinden het belangrijk elkaar te ontmoeten en het gevoel te hebben samen een schoolgemeenschap te vormen. Dan maakt het dus niet uit of je nu in klas 6 of 1 zit, of dat je de atheneum of MAVO opleiding volgt. Samen zijn we De Heemgaard!

Dat je bij ons helemaal jezelf kunt zijn wordt o.a. ook gesymboliseerd met onze regenboogtrap. Een initiatief van de  leerlingen zelf om te laten zien dat net als de regenboog alle kleuren er mogen zijn en samen een mooi geheel vormen.

Naast de vaklokalen beschikt ons gebouw over een prachtig ruime mediatheek en heel veel studieplekken zodat je ook zelfstandig of in groepjes fijn aan het werk kan met je studie. We hebben een aparte afdeling voor sport, muziek en de beeldende vakken. In onze aula kan je niet alleen terecht in de pauze maar ook voor optredens en vieringen etc.

Kantine

Onze kantine voldoet aan de richtlijnen van het Voedingscentrum, de zogenaamde ‘Richtlijnen Gezondere Kantines’.

De kantine:

Gezond eten draagt bij aan een fijne schooldag. Wij hebben zelfs een gouden kantine, omdat het uitgestalde aanbod en het automatenaanbod voor minimaal 80% uit betere keuzes bestaat. Ook bieden we groente en fruit aan en stimuleert de aankleding van de kantine onbewust om betere keuzes te maken. Samen met onze kantinemedewerker en cateraar bekijken wij jaarlijks ons aanbod via de Kantinescan en bespreken de uitkomst met de schoolleiding.

Commissie identiteit

Het is belangrijk om de doelstelling van de school en de uitwerking daarvan onder de aandacht te brengen. De commissie Identiteit neemt hierin initiatief en bestaat uit personeel, leerlingen en ouders. Zij organiseren één keer per jaar een bezinningsmiddag.

Een aantal collega’s bespreekt aspecten van ons pedagogisch handelen en onze persoonlijke identiteit. Ook worden thema’s als respect, betrokkenheid, veiligheid en ontplooiing tegen het licht gehouden. Daarnaast stelt de commissie samen met de managementteam het jaarthema vast. Dit jaarthema wordt met leerlingen besproken tijdens de jaaropening en afsluiting, tijdens kerst- en paasvieringen en tijdens de themaweek ‘dagopeningen’. Ieder jaar stellen collega’s, leerlingen en ouders een reeks spreuken vast. Dagelijks ligt er dan voor examenkandidaten een spreuk op tafel klaar tijdens het centraal examen.

Om te benadrukken dat lesgeven meer is dan ‘een boek op tafel en aan het werk’, brengt de commissie jaarlijks de dagopeningen onder de aandacht. Iedere docent houdt deze aan het begin van het derde uur. Een dagopening helpt leerlingen en medewerkers om school als een veilige haven te ervaren, met aandacht en contact als belangrijke speerpunten.

Identiteit

We vormen een gemeenschap waarin we verantwoordelijkheid dragen voor onszelf en elkaar. Het christelijke karakter van de school bestaat uit meer dan lessen godsdienst en het houden van dagopeningen en vieringen. Identiteit is immers ‘geleefde identiteit’ waarbij we zoeken naar ontmoeting en waardering, ook wanneer we van elkaar verschillen. Een waarderend woord, een schouderklopje, een duim omhoog en constructieve kritiek kunnen veel effect hebben.

Medewerkers geven zelf vorm aan dagopeningen en vieringen. De een doet dit geïnspireerd door de Bijbel; de ander door veel aandacht te hebben voor verbinding en compassie. DAT is onze identiteit! Er is veel contact en cohesie in ons team waardoor mensen hier lang blijven werken. Wij werken met interne coaches, zodat ook collega’s zichzelf kunnen zijn en zich permanent ontwikkelen. Vanuit die basis kunnen zij onze leerlingen optimaal begeleiden en hun kennis, vaardigheden en maatschappelijke betrokkenheid vergroten.

Verlof en ziek melden

Ziek of onverwacht afwezig melden
Een ziekmelding kunt u telefonisch doorgeven via de receptie. Het liefst zo
tijdig mogelijk zodat we weten waarom een leerling afwezig is. De receptie is
bereikbaar tijdens schooldagen van 7.30 uur tot 16.30 uur. Het
telefoonnummer is 055-5385600.

Als de ziekmelding via de receptie niet lukt (bijvoorbeeld buiten
openingstijden of vanwege te grote drukte op de lijn) dan kunt u gebruik maken
van de ziekmeldlijn: 055-5385626. U kunt de afwezigheidsmelding dan inspreken.
Zorg ervoor dat de naam en de klas van de leerling duidelijk vermeld wordt.
Melding via de receptie heeft de voorkeur vanwege het persoonlijk contact.

Kortdurend of bijzonder verlof aanvragen
Via het verlofbriefje kunt u kortdurend verlof aanvragen.
Bijvoorbeeld vanwege doktersbezoek, orthodontistbezoek. Het ingevulde briefje
moet in lokaal 030 worden ingeleverd. Het wordt daar verwerkt. Uiteraard
voordat het verlof nodig is.

Bijzonder verlof, bijvoorbeeld vanwege een huwelijk of vakantie buiten de
schoolvakanties kunt u aanvragen met dit formulier. Dit verlof bespreekt u met de teamleider. We
volgen hierbij de richtlijnen van de Inspectie van het Onderwijs.

 

Oudercommissie

De oudercommissie bestaat uit ouders van leerlingen van De Heemgaard. De oudercommissie vergadert regelmatig met het managementteam om lopende activiteiten, beleidsmaatregelen, de voortgang van het onderwijs of de identiteit van de school te bespreken. Ideeën uitwisselen, kritische vragen stellen en meedenken over nieuwe initiatieven.
Leden van de oudercommissie worden niet door de ouders gekozen. De oudercommissie pretendeert daarom ook niet de spreekbuis van alle ouders te zijn. De oudercommissie vergadert ongeveer zes keer per jaar.

Leden

De oudercommissie 2023-2024 bestaat uit de volgende leden:

Meepraten?

Lid worden van de oudercommissie is eenvoudig. U meldt zich bij één van de zittende oudercommissieleden en komt een keer sfeer proeven op een vergadering. Als het u bevalt, bent u van harte welkom. Lid zijn van de oudercommissie is mogelijk zolang uw kind op De Heemgaard zit.

Contact

U kunt de oudercommissie bereiken via oudercommissie@heemgaard.nl of via het secretariaat van de school. Zij denken graag mee of luisteren naar de vraag. Is er ondanks gezamenlijk overleg sprake van een klacht, dan staat hier een klachtenschema met informatie bij wie u terechtkunt.

Vrijwillige ouderbijdrage

De Heemgaard verzorgt regulier onderwijs. Naast dit reguliere onderwijs bieden wij extra activiteiten en schoolvoorzieningen aan. Hierbij is te denken aan excursies en schoolvieringen, maar ook de kosten van de mediatheek en de Collectieve leerling-verzekering vallen hieronder. Voor de financiering van ons brede aanbod van bijzondere en extra activiteiten/excursies vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage. Het bevoegd gezag en de ouders uit de medezeggenschapraad stellen jaarlijks samen de ouderbijdrage vast en bepalen waaraan deze wordt besteed.

De gevraagde ouderbijdrage is vrijwillig. Kunt of wilt u de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen? Dan leidt dit nooit tot uitsluiting van deelname voor uw zoon of dochter. Al onze leerlingen kunnen meedoen aan alle activiteiten die wij aanbieden, ook buiten het verplichte lesprogramma om.

Voor het schooljaar 2023-2024 bedraagt de vrijwillige ouderbijdrage € 40,00.

De bestedingsdoelen van de vrijwillige ouderbijdrage, zoals hieronder vermeld, zijn altijd een aanvulling op reguliere bestedingen uit de overheidsbijdrage:

Procedure vooruitbetaalde excursies

Goed om te weten dat er aanvullende manieren zijn om schooluitgaven te bekostigen.
Lees op onze site meer hierover bij:

Gezond en duurzaam

De Heemgaard is een gezonde school met een integraal beleid over schoolgezondheid. Op school leren onze leerlingen over gezond gedrag. In de kantine kunnen zij dit in de praktijk brengen, omdat hier een gezonde keuze te maken is. Onze medewerkers stimuleren de gezonde keuze, hebben oog voor duurzaamheid en geven het goede voorbeeld.

Er wordt structureel aandacht besteed aan gezonde voeding in de lessen en het voorkomen van het gebruik van genotsmiddelen. De school is rookvrij; het rookverbod geldt voor zowel leerlingen als medewerkers. De GGD ondersteunt onze school hierbij. Naast een gezonde school, willen we ook een duurzame omgeving creëren. Een omgeving met veel groen en weinig (zwerf)afval en waar aandacht is voor afvalscheiding. Een gebouw waar leerlingen makkelijk kraanwater kunnen drinken, zonlicht en frisse lucht krijgen. Fietsen en openbaar vervoer zijn bij ons de standaard.

Wij maken ouders attent op het aanbod in onze schoolkantine en vragen regelmatig aandacht voor gezonde eet- en beweeggewoonten in ons onderwijs.

Excursies

Het is leuk om op verschillende manieren en in een andere omgeving dingen te leren. Daarom gaan we ieder leerjaar op excursie. Vakspecifieke dagexcursies zijn per leerjaar aangegeven bij de boekenlijst. Voor mavo 4, havo 5 en atheneum 6 zijn er meerdaagse buitenlandse excursies.
Dit schooljaar 2023-2024 gaan we naar Barcelona, Normandië, Harzgebergte en hebben we een “Wie is de Mol Reis” (ergens binnen Europa). 

Veluwse Onderwijsgroep

De Heemgaard  is onderdeel van de Veluwse Onderwijsgroep, een door talent en ambitie gedreven organisatie die er in de eerste plaats is voor de leerling. Wij geven leerlingen de ruimte en de mogelijkheden hun talenten te ontdekken en zichzelf zodanig te ontwikkelen dat zij daar nu en later zo optimaal mogelijk gebruik van kunnen maken. Medewerkers blijven zich daarvoor ook als professional ontwikkelen. Onderwijs is onze kerntaak en dit is gericht op het heden en de toekomst van de leerlingen. Ons onderwijs verbindt hen met de samenleving.

Bijna 2.000 medewerkers zetten zich dagelijks in voor onze ruim 13.000 leerlingen. Iedere leerling op onze vijftien basisscholen, één school voor het speciaal onderwijs en tien middelbare scholen voorzien wij van een breed onderwijsaanbod. Hierdoor krijgen zij allemaal gelijke kansen en worden zij uitermate gestimuleerd om hun eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Zo kunnen zij deze delen met anderen.  Wij staan stil bij resultaten, vieren successen, maar blijven kritisch kijken naar wat beter kan en moet.


Sector directeur voortgezet onderwijs
Dhr. J. Odinot
E-mail: j.odinot@veluwseonderwijsgroep.nl


Voorzitter CvB
De heer P. Eckringa
E-mail: info@veluwseonderwijsgroep.nl
Tel: (055) 577 97 99

Vakanties & vrije dagen

VakantieDatum
Start schooljaar21 augustus 2023
Herfstvakantie16 oktober t/m 20 oktober 2023
Kerstvakantie25 december 2023 t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie19 februari t/m 23 februari 2024
Paasmaandagmaandag 1 april 2024
Meivakantie (incl. Koningsdag)22 april t/m 3 mei 2024
Hemelvaart (en extra vrije dag)donderdag 9 mei en vrijdag 10 mei 2024
Pinkstermaandagmaandag 20 mei 2024
Zomervakantie15 juli t/m 23 augustus 2024

Jaarkalender 2023-2024

Bekijk hier onze jaarkalender 2023-2024 met informatie over activiteiten, informatieavonden, vieringen, toetsweken etc.

Missie en visie

In een veilige en sociaal georiënteerde omgeving dagen we al onze leerlingen uit op onderzoek te gaan naar hun talenten, interesses en passies. We geven duidelijke kaders en voldoende ruimte om op een actieve manier talenten, interesses en passies verder te ontwikkelen. Wij geloven in initiatiefrijk en ondernemend leren!

Aandacht en contact

Wij vinden dat we op school allemaal bij elkaar horen. In één gebouw leren we van elkaar, zien we elkaar veel en proberen we elkaar te helpen. We willen dat jij je welkom voelt en ook je medeleerlingen respecteert en aandacht geeft. Je kunt dit ook vertalen in: De Heemgaard ontmoet!

Actief lerend

Je gaat naar school om te leren en jezelf te ontwikkelen. Logisch! We vinden het normaal dat jij dat ook wilt en daar je best voor wilt doen. Wij willen je daar heel graag bij helpen. We dagen je uit zodat je het beste uit jezelf en je klasgenoten haalt. We geven je ruimte, ondersteuning en vertrouwen. We noemen dit: De Heemgaard daagt uit!

Helder en duidelijk

Leren gaat beter als jij je op je gemak voelt. Op De Heemgaard werken we daarom aan goede begeleiding, persoonlijke aandacht en hebben we duidelijke regels. Door de regels en afspraken weet iedereen op school waar hij aan toe is. We zorgen dat iedereen dat ook weet: De Heemgaard communiceert!

Wat betekent dit in de praktijk?

Bekijk hier ons schoolplan.

Lees ook over de jaarlijkse resultaten en onze identiteit

Mediatheek

Leerlingen kunnen in de mediatheek onder meer boeken & tijdschriften lenen en werken aan schoolopdrachten. De mediatheek biedt plaats aan ruim 70 leerlingen en de werkplekken zijn voorzien van een computer/laptop met internetaansluiting.

De collectie bevat ruim 4800 titels (ruim 8900 exemplaren). Deze zijn terug te vinden in de online mediatheekcatalogus en bijbehorende app. Ook biedt de mediatheek toegang tot databanken met boekrecensies, uittreksels en kranten- en tijdschriftartikelen (ook voor thuisgebruik). Het personeel vertelt graag meer over de diverse informatiebronnen en het gebruik hiervan.

Meer weten?
Bekijk de veelgestelde vragen, de mediatheek-blog of volg de Heemgaardmediatheek op Instagram.

Somtoday

Leerlingen en ouders krijgen allebei aparte inloggegevens voor Somtoday. Op deze afgeschermde website vinden zij persoonlijke informatie als lesroosters, cijfers en absentie. Zeker in de brugklas is het prettig dat u als ouder kunt meekijken, zodat u uw kind op weg kunt helpen als dat nodig is. Somtoday is voor leerlingen ook de elektronische leeromgeving (ELO). Zij vinden hier onder andere studieplanners, opdrachten, extra informatie, uitleg en verdiepingsstof. In de agenda van Somtoday heeft de docent het huiswerk, extra oefenstof en/of verdiepingsopdrachten genoteerd.

Persoonlijk contact vinden we ook heel belangrijk en daarom nodigen we u een paar keer per jaar uit voor ouderavonden, spreekavonden met vakdocenten en mentorspreekavonden. Als het nodig is, kan er altijd tussentijds contact opgenomen worden met docenten en mentoren.

Tegemoetkoming schoolkosten

Naast kinderbijslag is soms een tegemoetkoming in de schoolkosten mogelijk.

Heeft u kinderen van 12 tot 18 jaar? U kunt dan misschien kindgebonden budget krijgen. Dit is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. Die krijgt u naast de kinderbijslag. Als u recht hebt op kindgebonden budget krijgt u bericht van de Belastingdienst.

Is uw kind achttien jaar en zit hij/zij op het voortgezet onderwijs? Dan kan uw kind in aanmerking komen voor een tegemoetkoming voor scholieren. Deze tegemoetkoming bestaat uit een basistoelage en eventueel een aanvullende toelage. De tegemoetkoming is een gift en gaat in vanaf het kwartaal na de achttiende verjaardag van uw kind. Ouders krijgen dan geen kinderbijslag meer. Vraag de tegemoetkoming schoolkosten tijdig aan bij DUO.

Lesuitval

Op De Heemgaard proberen we lesuitval zoveel mogelijk te voorkomen. Daarom zijn er voor de brugklasleerlingen opvanglessen op het brugklasplein. Deze lessen worden gegeven wanneer de eigen docent de les niet kan geven. Vanaf klas 2 leidt een uitgevallen les tot een studie-uur dat wordt doorgebracht op de studieplekken in school. Wijzigingen in het lesrooster zijn te vinden in het rooster van de leerling in Somtoday.

Leermiddelen

De Heemgaard werkt met een intern leermiddelenfonds. Dit betekent dat we er als school zelf verantwoordelijk voor zijn dat de leerlingen de juiste leermiddelen krijgen. Voor elke leerling ligt aan het begin van het nieuwe schooljaar een pakket leermiddelen (boeken, werkboeken en/of cd’s) klaar; deze blijven eigendom van de school.
Mochten er nog vragen zijn of mocht in de eerste schoolweken blijken dat het boekenpakket onvolledig is of dat er verkeerde boeken in het pakket zitten, dan kan de leerling dit mailen naar: leermiddelen@heemgaard.nl

Inleveren

Boeken, die staan vermeld onder te huren leermiddelen, moeten aan het eind van het jaar weer ingeleverd worden; deze mogen niet beschreven worden.  Dit geldt ook voor een aantal werkboeken. Werkboeken moeten ingeleverd worden als een leerling tijdens het schooljaar overstapt naar een andere afdeling of onze school verlaat. Deze werkboeken staan vermeld onder te kopen leermiddelen.

Schade

Alle leermiddelen blijven eigendom van de school. In geval van schade of vermissing wordt 75% van de adviesprijs in rekening gebracht voor leermiddelen die in bruikleen zijn ontvangen en 100% voor verbruiksmateriaal.

Kosten

De overheid heeft een regeling getroffen waardoor ouders voor hun kinderen geen schoolboeken hoeven te betalen. Onder deze regeling vallen schoolboeken en lesmateriaal die noodzakelijk zijn om het onderwijs te kunnen volgen. Dit betekent dat huurboeken, werkboeken, bijbehorende cd’s, dvd’s, door de school gemaakt lesmateriaal en licenties voor online lesmateriaal voor de ouders/verzorgers gratis zijn.

Leermiddelen

Zaken die meerdere jaren meegaan of geen informatiedragers zijn, moet je echter zelf betalen. Hieronder vallen schriften, mappen, pennen, tekenmateriaal, rekenmachine, sportkleding, usb-stick, laptop, atlas, woordenboeken, lees- en literatuurboeken, excursies en buitenlesactiviteiten. De artikelen kan je, buiten de school om, aanschaffen bij een leverancier naar keuze.

Cambridge English

Atheneumleerlingen krijgen vanaf klas 2 Cambridge English. Hiermee worden zij voorbereid op de Cambridge examens in klas 4, 5 en 6. Vanaf klas 4 is Cambridge English optioneel, omdat er dan ook examenkosten aan verbonden zijn, ca € 250,- per jaar. Het uiteindelijke Cambridge Certificate of Proficiency in English is een internationaal erkend diploma voor de Engelse taal.

Stichting Leergeld Apeldoorn

De Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst wil ervoor zorgen dat kinderen uit gezinnen die het financieel wat minder ruim hebben, kunnen meegaan met schoolexcursies en schoolkampen. Deze buitenschoolse activiteiten (sport, dans, creatieve vorming, enz.) worden door de Stichting Leergeld geheel of gedeeltelijk bekostigd. Daarnaast voorziet zij kinderen van diverse schoolkosten, zoals een fiets en Chromebook. De Stichting Leergeld helpt gezinnen uit de gemeente Apeldoorn en Voorst als het inkomen van de ouder(s) onder de 130% van het bijstandsniveau ligt en als het gaat om kinderen van 4 tot 17 jaar.

Contact

Op werkdagen is Stichting Leergeld telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur op telefoonnummer 085-047 17 74. Daarnaast is er dinsdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur een inloopspreekuur.
Stichting Leergeld is te bezoeken in de CODA bibliotheek aan de Vosselmanstraat 299 te Apeldoorn.

info@leergeldapeldoornvoorst.nl  
www.leergeldapeldoornvoorst.nl


Klachten

Als mensen samenwerken, gaat er wel eens iets niet goed. Bijna altijd kan dat ook samen opgelost worden. Een enkele keer lukt dat niet. Wij vinden dat élk probleem, hoe vervelend ook, opgelost moet worden. Heeft u een klacht? In dit schema staat bij wie u terecht kunt.

Klacht gaat overKlacht kan ingediend worden bij
Een situatie in eigen klasde mentor
Een mentorde teamleider van het team waarin de mentor zit
Een docentde teamleider van het team waarin de docent zit
Een conciërgede rector
Een teamleiderde rector
Een rectorde algemeen directeur VO
Een sanctie vanuit schoolde teamleider
Roosterzakende teamleider
Verlofaanvragenlokaal 30
Rapportende teamleider
Bevorderingde teamleider
Examinering/toetsingde teamleider (examinering; examencommissie)
Ongewenste intimiteitende vertrouwenspersoon

Indien u bij de betreffende functionaris geen gehoor heeft gekregen, kunt u contact opnemen met het management team.

U kunt ook altijd een klacht indienen bij de externe klachtencommissie:
Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Stichting Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
T: 030 – 280 95 90
E: info@onderwijsgeschillen.nl
W: www.onderwijsgeschillen.nl

Resultaten

De Heemgaard vindt het belangrijk om feedback te krijgen. Deze informatie gebruiken wij om de onderwijskwaliteit te verbeteren. Op de website van ‘Scholen op de kaart’ is informatie te vinden over de tevredenheid van ouders en leerlingen, het gevoerde onderwijsbeleid en onderwijsresultaten. De Heemgaard is daar ook goed te vergelijken met andere middelbare scholen.

Examenkandidaten
De meeste leerlingen halen hun diploma, zowel in vmbo-(g)t, havo als vwo. De examenkandidaten haalden in 2022-2023 gemiddeld over alle vakken de volgende cijfers op het centraal eindexamen:
6,6 (vmbo-(g)t), 6,3 (havo) en 6,3 (vwo).

Slagingspercentages

Dit zijn voor schooljaar 2022-2023 de slagingspercentages:

Doorstroompercentages vanuit de brugklas schooljaar 2022-2023:

Bekijk hier het overzicht doorstroom leerjaren De Heemgaard 2022-2023.

Privacy

De Heemgaard maakt deel uit van de Veluwse Onderwijsgroep. Net als voor alle VOG-scholen staan veiligheid en privacy van onze leerlingen, ouders en medewerkers voorop. Iedereen heeft recht op privacy. Tegelijkertijd hebben wij persoonsgegevens nodig voor ons onderwijs. Ook delen wij privacygevoelige informatie in het belang van onze leerlingen.

AVG

De privacyverklaring van de VOG beschrijft de processen waarbij persoonsgegevens worden verwerkt plus de inhoud en achtergrond van deze verwerkingen. Ook is te lezen welke gegevens worden verwerkt en aan wie deze worden verstrekt. In de privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), is een informatieplicht opgenomen voor degene die de persoonsgegevens verwerkt:
De verwerkingsverantwoordelijke neemt passende maatregelen opdat de betrokkene de informatie en communicatie in verband met de verwerking in een beknopte, transparante, begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke vorm en in duidelijke en eenvoudige taal ontvangt, in het bijzonder wanneer de informatie specifiek voor een kind bestemd is.’

Deze privacyverklaring is een van de manieren waarop de VOG aan de informatieplicht voor leerlingen en ouders wil voldoen

Rapport en bevorderingsnormen

De cijfers en de gemiddelden zijn per periode in te zien in Somtoday.
Alle leerlingen ontvangen aan het einde van het schooljaar een papieren eindrapportage

Document berekening van de cijfers van de onderbouw kunt u hier bekijken.

Dit zijn de bevorderingsnormen schooljaar 2023-2024:

Begeleiding

Met plezier naar school gaan – wie wil dat nu niet? Wij zorgen ervoor dat leerlingen actief en zelfverzekerd aan de gang kunnen. Dat zij hun leerdoelen halen en fouten durven te maken – juist om van te leren. En om zichzelf te leren kennen.

Altijd vooruitkomen
De mentor is het eerste aanspreekpunt. Die luistert, vraagt en zoekt mee naar oplossingen. Zo kan een leerling reflecteren op wat er speelt en stap voor stap kijken wat er nodig is. Iedereen is uniek en leert en werkt op een eigen manier. En of je nu dyslexie of autisme hebt, of je vindt het gewoon fijner om het even samen te doen … op de Heemgaard is hoe dan ook ruimte om vooruit te komen. We tonen respect naar elkaar en maken handige afspraken. Vanuit talenten en mogelijkheden kijken we welke begeleiding het beste past.

In deze rubriek komen de volgende onderwerpen aan bod:

Atheneum (met Latijn)

De Heemgaard heeft een atheneum opleiding van klas 1 t/m klas 6, eventueel aan te vullen met het vak Latijn. Met dit diploma kan een leerling naar de universiteit of een hbo-vervolgstudie volgen. Op het atheneum ligt veel initiatief bij de leerling. Je moet het leuk vinden om zaken te onderzoeken en uit te pluizen en niet schrikken van lastige vragen of complexe problemen. Leerlingen krijgen stapsgewijs onder de knie hoe om te gaan met studieplanners, praktische opdrachten en toetsweken. Ze gaan steeds zelfstandiger aan het werk; een belangrijke vaardigheid voor alle vervolgstudies.

Onderbouw met twee brugklassen

Wij hebben een atheneum brugklas voor leerlingen met een eenduidig vwo-advies.

Zij kunnen kiezen om het vak Latijn toe te voegen. Daarnaast hebben wij een atheneum/havo brugklas, waar het tempo en de boeken op atheneum niveau zijn. Voor elke toets krijgen leerlingen een havo en een atheneum cijfer. In de bevorderingsnormen staat wat er nodig is om over te gaan naar atheneum 2. Welke brugklas het ook wordt … in de onderbouw leggen we in de eerste drie jaar de basis. We bieden vakkennis aan en hebben aandacht voor vakoverstijgende vaardigheden en projecten.  In klas 2 en 3 wordt Cambridge English aangeboden, wat in de bovenbouw een vervolg kan krijgen inclusief een internationaal erkend certificaat.

Atheneum met Latijn

Kiest een leerling in de brugklas Latijn, dan is dit in elk geval tot en met de 3e klas. Daarna kan je in de 4e een certificaat halen of ermee doorgaan tot en met de 6e en er examen in doen. Latijn is een extra vak en in de onderbouw betekent dat:

Bovenbouw

Leerlingen volgen al meer een individuele leerroute en hebben een profiel gekozen. Er zijn er vier: Economie & Maatschappij, Cultuur & Maatschappij, Natuur &Techniek en Natuur & Gezondheid. Alle leerlingen volgen een verplicht gemeenschappelijk deel waarin o.a. de vakken Nederlands, Engels en wiskunde vallen. Ook hebben leerlingen in de bovenbouw keuzevakken. Vanaf klas 4 kun je naast een profiel kiezen voor de Business School door het vak Bedrijfseconomie te kiezen. Ook Bewegen, Sport & Maatschappij, Muziek en Beeldende vorming (tekenen /handvaardigheid) zijn vakken die je kunt blijven volgen tot en met het examen!